Διαδικασία Εργασίας

Σε κάθε εργασία που αναλαμβάνουμε τηρούμε την ακόλουθη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί το τελικό αποτέλεσμα:


  • Μετά την παραλαβή του υλικού σας, επικοινωνούμε μαζί σας αν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να διευκρινιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες ή ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του έργου.
  • Εντός συντόμου χρονικού διαστήματος θα σας αποστείλουμε την προσφορά μας, στην οποία θα περιλαμβάνεται ο χρόνος παράδοσης, η αμοιβή και ο τρόπος πληρωμής.
  • Μετά την αποδοχή της προσφοράς, προχωρούμε άμεσα στην εκτέλεση του έργου. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (έργα μεγάλου όγκου ή εξειδικευμένου θέματος), μπορεί να απασχοληθούν περισσότεροι του ενός μεταφραστές ή επιμελητές, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η τήρηση των χρονικών περιθωρίων.
  • Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ακολουθεί πάντα διόρθωση και επανέλεγχος του κειμένου.
  • Το έργο σας παραδίδεται στην προσυμφωνημένη μορφή.