Δακτυλογράφηση

Αναλαμβάνουμε τη δακτυλογράφηση κάθε είδους κειμένου. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:

Προπτυχιακές-πτυχιακές-διπλωματικές εργασίες Βιογραφικά σημειώματα Διατριβές Επιστημονικές εργασίες προς δημοσίευση σε περιοδικά Υλικό για συνέδρια Χειρόγραφα Αλληλογραφία Παρουσιάσεις σε Power-Point Εκθέσεις Προτάσεις Συμβόλαια Manuals Τεχνικά έργα Διαγωνισμοί Δημοσίου

Το δακτυλογραφημένο κείμενο παραδίδεται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Σε όλα τα κείμενα γίνεται πλήρης επανέλεγχος έτσι ώστε να παραδίδονται χωρίς λάθη και σε σύντομο χρονικό διάστημα.


Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά.